Friday, 31 October 2008

An Indonesian poem in the old orthography:

Djoeskoe
dari Wara Wedhyaningsih

Namakoe adalach Nanoe binti Djoes
Inspirasi dari mĕngkoedoe djoes
Akoe soeka minoem mĕngkoedoe djoes
Karna tidak ada jang sĕênak ini djoes

Kĕtika akoe pĕrgi bĕli apĕl
Koetjari djoega mengkoedoe djoes
Hingga kakikoe pĕgal-pĕgal
Apa itoe 'mĕngkoedoe djoes'?

Apa ini ĕnak oentoek diminoem
Ataoe oentoek diboeang kĕ sêng
Moengkin bisa mĕmoetêhkan badjoekoe
Dan mĕngĕtjat roemahkoe jang banjak
Ataoe moengkin bisa mĕngadjarinkoe bahasa Inggris
Oentoek mĕnghindari igaoeankoe

Nanoe djoes, mĕngkoedoe djoes
Kĕsoekaankoe nanoe djoes
Siapa tahoe tĕntang nanoe djoes karêna tidak ada lagi jang bisa akoe pilêch

Akoe adalach Nanoe binti Djoes Si Roesa
Dan akoe sĕdang bĕrajoen di djĕratan

Kĕgĕmarankoe jang lain adalach wajang koelêt
Akoe tidak bisa mĕnolaknja
Akoe mĕnonton wajang koelit sampai laroet malam
Dan soeami akoe sĕlaloe tĕrpĕrandjat
Apa jang akoe bawa poelang
Adalach boeach koedoe

"Kĕloear!" dija bilang
Sĕtiap kali
Ija rata di tanach
Tĕtapi itoe
Karêna akoe mĕrasa sakêt
Dan kĕmoedian hoedjan moelai toeroen

Kĕmoedian akoe pĕrgi kĕ roemach sakêt
Sĕnang karêna kĕadaannja bĕgitoe
Kĕmoedian sĕsoeatoe mĕrangkak dari akoe
Itoe adalach Djoes binti Nanoe

-1915-

Thursday, 16 October 2008

Pucung (Babad Jaka Tingkir)

Lah ta biyung, kula pan dédé lelembut
Dédé perayangan
Lan dédé dhanyang dhadhemit
Lawan dédé hong tepèkong, dédé déwa

Yektosipun, kula puniki ta biyung
Pan inggih manungsa
Wong Jawa kamulan mami
Dasihipun Sri Naréndra Majalengka

Kula biyung, nemut gatel ing Sang Prabu
Nanging sanget nistha
Prabangkara aran mami
Hina budi wijiling wong sudra papa

Tur balilu, tanpa kabudayan tèngsun
Bodho tanpa guna
Ugungan sangkaning alit
Pan kapatuh, katungkul umbar-umbaran

Kula biyung, tan montra-montra ing semu
Angawulèng nata
Duk tinuduh ing nerpatiSisinaon ing tulis pan dèrèng bisa
Gambuh (Babad Jaka Tingkir)

Kamguh ing driya wimbuh
Kambah barubah kabubuh-bubuh
Lir bebah ing wardaya rujit
Kajujut-jujut kabanjut
Binanjet pating karejot

Kumejot ing jejantung
Mèh kajunjung jijangé kang ujung
Lir pinejang kapejeng rèh gonjang-ganjing
Kapanjang-panjang manaput
Sumaput-saput tyas képon

Képyan upaya mèpu
Mopek kapetek putek margiyuh
Yayah payah angayuh woding wiyadi
Mawerdi werdaya nanduk
Pinanduk ing rèh wirangrong

Mangarang rangu-rangu
Kapirangu ngungun pungun-pungun
Amangun-kung tan kawengkang tèkang kingkin
Kakenan punang unang kung
Mangkana sampun sinapon

Pinapas ing pamupus
Mupusing tyas kèntas wus kapusus
Mari monang samoneng munadikani
Kinikis èngeting kalbu
Ilang inkang walang-atos
Dhangdhanggula (Babad Jaka Tingkir)

Nan déning ngulun manulad sri
Ring sarkara mamrih mamardawa
Tyas wigena panjutané
Juwet silarjèng tuwuh
Wahananing kahanan jati
Sujana paramarta
Witaning tumuwuh
Winangun ingkang sasmita
Ginupta kang srat Babat Jaka Tingir
Malar dadya pusaka

Ing ri Akhad duk wiwit mèngeti
Kaping kalih-likur sasi Safar
Wanci pukul sawalasé
Lintang ingkang lumaku
Nuju sangat lintang Mustari
Pareng warsa Jimawal
Sancayaning windu
Lèk Jawi Mongsa Katiga
Ping nembelas sengkala san mahamuni
Anata goraning rat

Héjrah Nabi tarèhnya marengi
Sinengkalan pandhita aguna
Sinembah ing jagad kabèh
Lèk Walandi Agustus
Kaping tigalikur winarni
Sengkala trus sinembah
Sariraning ratu
Kan mongka pandoning pudya
Tarlèn namung Risang Ngamurwèng Dumadi
Widining sabuwana

Kang murah ing dunya sih ing akhir
Sang Ngakerti ring sapta pratala
Léntang kasapta kasané
Sésining rat sawegung
Panggelar ning wiyat pratiwi
Tiningkah tata krama
M(r)amrih tartibipun
Urut-urut ing paningtah
Sampurnané dadining sakalir-kalir
Pan ing dalem nem dina

Nulya andadèken ngaras kursi
Karsaning Suksma Jalla wa Ngazza
Mumuruk ing kawulané
Barang pakartènipun
Ing manungsa dèn-ènget ing wit
Ajana budi ganas
Ing tingkah kasusu
Sami nganggéya ukara
Ing tartibé dèn-pareng anuju kapti
Wahyaning mongsa kala
Kitab Sastra Gendhing

Lumeraping puspa warsa
Sumunar amarataani
Kababar arum kang ganda
Kabengkas ing warsa sari
Sakehing srana kengis
Kek sinawung sarkara yu
Yeku ta sanepannya
Wimbani sasmita murti
Kang rineggeng kita amamat driya

Lir mangimurma nungkara
Memasuh malaning budi
Kang mupakat sinaksenan
Dening para sarjana di
Kang tuhu anetepi
Ing reh pralambanging ngayun
Yeku wiyaratira
Jeng Sultan Agung Matawis
Kang minangka pangeraning mukpakat

Myang panolah karwitan
Mangasah mingising buda
Pamardi yuning ngagesang
Tesing kasidan jati
Kadereng amengeti
Wirayat dalem sang Prabu
Darapun kasawaban
Saliring reh wiyata di
Winarsita baku babaring carita